بعد از سلام

گاهی شاید بتوان پس از سلام و بدون پیش گفتاری بلند، صریح و سریع به سراغ اصل مطلب رفت، آن وقت می توان با لکنت زبان کمتری سخن راند و مقصود را بیان کرد.
به نظر می رسد شورای اسلامی هر شهر، می تواند نهادی باشد که بیشترین گره خوردگی روزمره را با خواستگاه خود یعنی مردم آن شهر، داشته باشد.
بی گمان سیاست گذاری در حوزه شهر، با توجه به گوناگونی نیازهای مردم(از چگونگی شهرسازی گرفته تا چگونگی فراهم آوردن زمینه های توسعه برای رفاه عمومی مردم)، بسیار تخصصی ست و شاید به همین خاطر باشد که قانون گذار برای رسیدن به این مهم کار را به شورایی از برگزیدگان مردم(که لابد باید اهل تخصص و البته تعهد باشند) واگذاشته است تا بتوان از برآیند توانایی های مردمی برای پیشبرد هدف گذاری های صورت گرفته در مدیریت شهری بهره برد.
اگر به همین مختصر هم اکتفا کنیم، لابد می توانیم دریابیم که(حتی اگر بپذیریم زمینه حضور متخصصان و کارآمدان جامعه در جمع اعضای شورای اسلامی شهر به شکل جامع و مانعی وجود داشته باشد و این دسته از توانمندان به شورای اسلامی شهر راه یافته باشند) کار مردم تمام نشده است و آن ها باید در روند تصمیم سازی و تصمیم گیری های شورا حضور داشته باشند و حتی در مرحله اجرا، بازوی کارآمد شورا باشند و صد البته دیدبانی باشند برای چگونگی اجرای سیاست های تصویب شده.
از دیگر سو، اعضای شورای اسلامی شهر نیز نباید خود را از مشارکت مردم در روند تصمیم سازی و تصمیم گیری و حتی اجرای برنامه ها، بی نیاز بدانند بلکه به نظر می رسد شوراها(و در نگاهی بازتر همه نهادها) وقتی به اهداف تعیین شده نزدیک تر می شوند که زمینه مشارکت مردم را بیشتر فراهم نمایند.
در هفته ای که گذشت سخنگوی شورای اسلامی شهر رودسر جناب آقای مهندس فرجپور در صفحه مجازی خود از مردم خواست تا به کمک شورا و شهرداری بیایند تا با پیشنهاد ایده های نو، گره کور نداشتن بودجه به سرانگشت تدبیر، باز شود و زمینه به دست آوردن درآمدهای پایدار برای شهرداری فراهم شود و به این وسیله چرخ حرکت شهرداری در مسیر توسعه، امکان حرکت یابد.
از بی اعتمادی عمومی حاکم بر فضای جامعه که بگذریم به نظرم پیش از هر چیز شورای شهر باید به فکر دبیرخانه ای باشد تا به این وسیله، زمینه های لازم را برای دریافت، ثبت، تحلیل و ترسیم نقشه راه برای کاربردی کردن ایده ها فراهم آورد.

امیدوارم اعضای شورای اسلامی شهر و مردم دست به دست هم بدهند و به پشتوانه هم گام های بلندی در توسعه شهر رودسر بردارند.
ناگفته نماند که این مهم، تنها زمانی صورت عملی پیدا می کند که مردم، شورای اسلامی شهر را فرزندان خود و اعضای شورای اسلامی شهر، خود را خدمت گزار مردم بدانند.
کاش می شد تدبیری اندیشید و از مشاوره این همه نیروی کارآمد و متخصص در سیاسیت گذاری های منجر به پیشرفت مدیریت شهری، بهره برد.

سیدعلی شفیعی