سخنگوی شورای شهر رودسر از مشارکت شهروندان نامگذاری معابر فاقدنام این شهر خبر داد

سعید فرجپور رودسری در تشریح این خبر گفت: معابر فاقد نام شهر رودسر از این پس با مشارکت شهروندان نامگذاری میشود
بر اساس مصوبات آخرین جلسه ی شورای شهر رودسر از این پس شهروندان ساکن در معابر فاقد نام این شهر  می توانند با مراجعه به شهرداری و اخذ فرم طراحی شده توسط شورای شهر نسبت به تعیین نام معابر موصوف اقدام نمایند.شهروندان ساکن در هر معبر فاقد نام می توانند با معرفی سه نام مقبول تر که توسط مالکین املاک در همان معبر انتخاب شده است فرمهای تکمیل شده را به شهرداری ها تسلیم تا از بین نامهای پیشنهادی یک نام انتخاب و بعنوان نام آن معبر نامگذاری گردد.
همچنین براساس مصوبه دیگر این شورا رجوع به نظریه کارشناسان رسمی دادگستری،جهت دوری جستن از انحصار،عمومی خواهد بود و شهرداری مکلف است با رجوع به کانون کارشناسان دادگستری لیست کارشناسان رسمی شاغل در شهر رودسر را در هر موضوع مورد نیاز شهرداری تهیه و بر اساس حروف الفبا پرونده های موضوعی را به ترتیب به تمامی کارشناسان ساکن در شهر رودسر،در هر موضوع ارجاع دهد.
در این جلسه پیش از ورود به دستور،محمود فرج پور مطالبی را در خصوص شرایط پناه گاه حیوانات بی پناه شهرداری عنوان و نگرانی های فعالین حقوق حیوانات در این زمینه را به شورا منتقل نمود.وی با یادآوری لزوم عمل به آیین نامه کنترل جمعیت سگ های ولگرد مصوب وزارت کشور بر بهبود شرایط مکانی و مدیریتی این مکان تاکید نمود.مقرر شد پس از تغییر مدیریت شهرداری و نصب نهایی شهردار موضوع پیگیری گردد و مسئله ورود و خروج حامیان این پناهگاه که هماکنون با مشکل اساسی روبروست از طریق گفتگوی رییس شورا با سرپرست شهرداری حل و فصل شود.
شورا جلسات آتی خود را علنی اعلام نموده و از حضور شهروندان محترم و رسانه ها جهت شرکت در این جلسات استقبال می نماید.