در نشست روز شنبه مورخ یازدهم شهریور ماه بحث برگزاری علنی جلسه ی آتی که دستور کار آن تعیین شهردار است به رای گذاشته شد و برآیند آرا جلسه ی آتی شورای شهر رودسر را که در تاریخ سیزدهم شهریورماه راس ساعت ۱۸ برگزار خواهد شد غیر علنی نمود.

شورای-شهر-رودسر-2-768

براساس تصمیمات متخذه مقرر است شورای شهر رودسر از میان آقایان علیرضا ترابی،امین صفایی،علی شفیعی،حسین بائوج لاهوتی،عیسی کاظمی و یدا…مقصودی  یک نفر را پس از ارائه برنامه ها و بررسی توانمندی ها بعنوان شهردار رودسر انتخاب نماید.
براساس مصوبه جلسه ی پیشین این شورا هماکنون آقای یدا… مقصودی بعنوان سرپرست شهرداری رودسر مشغول مدیریت این شهرداری هستند.