امام حسین(ع)، درسالهای منتهی به شهادتش با وجود اینکه شهادت، چشم انداز پیش روی زندگی عزتمندانه وشرافتمندش بود وزمانه برایش جز شهادت در راه خدا راهی باقی نگذاشته بود، بزرگترین دستاورد زندگی اش تدبیر بود. «تدبیر»درفرهنگ دکتر معین به معنای پایان کاری را نگریستن آمده است.یعنی در عین پایبندی به مشورت پذیری، پایان هر کار رادیدن ومحاسبه هزینه وفایده کردن است.امام حسین در اقدام خود علیه دستگاه حاکم همه تمهیداتی راکه از خشونت عریان وخونریزی جلوگیری کند به کار برده بودوحتا به پایان کارخود ودشمنان خود بعد از شهادت اندیشیده بود.

اوبه سنت های الهی در تاریخ معتقد وملتزم بود.پیش بینی اعجاب آور اودر خصوص عاقبت عبرت انگیز ونفرت بارقاتلان وآمران شهادت او واصحابش طابق النعل به النعل رخ نمود.فقط یزید به مرگ طبیعی64هجری مرد ولی بقیه قاتلانش قربانی همان خشونت عریانی شدند که خود بنیانگذار آن،در سال61هجری بودند.سرحسین را نزدعبیدالله،سرعبیدالله رانزدمختار،سرمختار را نزدمصعب وسر مصعب پیش روی عبدالملک واین همه کمتر از ده سال اتفاق افتاد.معاویه انحراف بزرگی را که با غصب خلافت آغاز شده بود با موروثی کردن آن به اوج رساند.

مواجهه امام حسین با حکومت مستقردر دوران حکومت نامشروع معاویه وماجرای صلح امام حسن وهمچنین پس از شهادت امام حسن بسیار مدبرانه بود.تدبیرش در برابر پیشنهاد قیام شیعیان علیه معاویه سکوت بودزیرا در عین پایبندی به مفاد صلحی که معاویه باامام حسن بست وشکست منتظرنشست تا با مرگ معاویه،زمان عمل برسدکه هم به بازسازی نیروهای وفادار بپردازد وهم بهانه از دست نامشروع معاویه بستاندتا شیعیان را بیش از آن در تنگنا نگذارد ودر چنبره مرگ نفشارد.

در این فرصت او توانست به تبیین بیشتر رسالت وسنت پیامبر وسیره پدربزرگوارش بپردازد.ایشان در پاسخ به نامه های فراوان بعد از شهادت امام حسن(ع) می فرمود منتظر بنشینیدتا مرگ معاویه برسدآنگاه تدبیر کنیم که چه کنیم.فرستادن مسلم به کوفه در شرایط بسیار مناسبی بود ولی دریغا معاویه میراثی برای فرزندش گذاشته بودکه ابایی از جوروستم وتهدیدوتکفیرمردم هواخواه عدالت نداشت ومردم دمشق نیز تصور درستی از اسلام عصر پیامبرودوران بی نظیرزمامداری امام علی (ع) وروش ومنش اونداشتند.

به قول امام علی:شیعیان برای رسیدن به حق بسیار پراکنده وغاصبان هوادار معاویه برای رسیدن به باطل بسیار منسجم ومتحد بودند.اصلاح امام حسین یعنی،پیراستن چهره مکتب پیامبر از غبارقبیله وقدرت پرستی وآراستن آن به فضایل جهانشمول انسانی؛ وحقا که پیروز این میدان برای همیشه تاریخ شد.

رحمان کاظمی عاشورا – 1392